Skip to content

Quizalize Team

ร่วมชื่นชมคุณครู : Minnie Keng

ในวันนี้ พวกเราต้องการจะมาเฉลิมฉลองให้กับคุณครู Minnie Keng ผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย เธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้งาน Quizalize สำหรับการสอบแบบออนไลน์ และพวกเราต้องการที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอ